Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest SailingDivingPlanet LTD z siedzibą w : 85 Great Portland Street (First Flor), London W1W 7LT, United KIngdom zwanym dalej „Administratorem”
 2. Administrator prowadzi serwis internetowy http://sailingdivingplanet.com – zwanym dalej „Serwis”.
 3. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.
 4. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:
  • poczty elektronicznej na adres e-mail: office@sailingdivingplanet.com
  • pisemnie na adres siedziby Administratora
 5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane są w celu:
  • prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie
  • udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem
  • przekazywania Użytkownikowi przez Administratora informacji o ofertach, promocjach, rabatach i aktualnościach (marketing bezpośredni).
 7. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Użytkownika:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • adres korespondencyjny
  • fakury i zamówienia
 8. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
  • Biura rachunkowe i kancelarie prawne współpracujące z Administratorem;
  • Pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące z Administratorem;
  • Podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora, w tym w szczególności usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
  • Podmioty świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora;
  • Podmioty uczestniczące w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych, systemy płatności online i banki;
  • Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 9. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane w celach analitycznych w tym w szczególności korzystania z narzędzi analitycznych firm Google (Google Analytics) i Facebook , a także innych systemów marketingowych.
 10. Dane Użytkownika są również przetwarzane w celu wykonywania umów, których stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia innych działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy, a także dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości, egzekwowania należności oraz innych czynności, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 11. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.
 12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez:
  • okres prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
  • okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji;
  • okres prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora;
  • okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umów zawartych z Użytkownikiem;
  • okres niezbędny dla dokonania rozliczeń podatkowych dotyczących Użytkownika oraz wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczeniami podatkowymi;
  • wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
  • okres niezbędny dla przeprowadzenia egzekucji należności Administratora.
   Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wszystkie wyżej wymienione okresy dobiegną końca.
 13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe i otrzymania kopii przetwarzanych danych.
 14. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 15. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 16. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 17 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 17. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 18. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, a Administrator ma obowiązek taki sprzeciw uwzględnić.
 19. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że:
  • wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
  • pomimo wycofania zgody Administrator jest nadal uprawniony do przetwarzania danych w zakresie wskazanym w punkcie 10.
  • wycofanie zgody uniemożliwia prowadzenie przez Administratora konta Użytkownika w Serwisie i jest równoznaczne z żądaniem jego zamknięcia.
 20. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie konta w Serwisie.
 21. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.